Karolina Hołówko

Karolina Hołówko

Dyrektor ds. administracyjnych

Wykształcenie:
- Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, kierunek: marketing i zarządzanie, specjalizacja: komunikacja społeczna w biznesie
- Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, kierunek: turystyka i rekreacja, specjalizacja: turystyka zdrowotna

Zakres obowiązków :
- sprawna organizacja pracy biura poprzez tworzenie i nadzór nad przestrzeganiem odpowiednich procedur obowiązujących w przedszkolu
- nadzorowanie obsługi administracyjnej całej placówki
- odpowiedzialność za terminowość i poprawność prowadzonej dokumentacji
- nadzorowanie płatności czesnego wpływającego na konto przedszkola
- kontakt z Wydziałem Edukacji Urzędu Miasta Rzeszowa
- wykonywanie sprawozdań do Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Rzeszowa
- obsługa Systemu Informacji Oświatowej, programu VULCAN, bieżąca aktualizacja danych
- wykonywanie umów o świadczenie usług przedszkolnych pomiędzy przedszkolem a rodzicami/opiekunami dziecka
- opisywanie pod kątem wykorzystania środków wpływających z subwencji oświatowej i przyporządkowanie ich do kategorii wydatków faktur
i rachunków rozliczanych z dotacji
- współpraca z instytucjami i organami nadzoru w zakresie dokumentacji administracyjnej
- dbanie o optymalizacje procesów i kosztów zarządzania majątkiem firmy
- nadzór nad procesem przepływu dokumentacji w firmie
- nadzór wszystkich szkoleń pracowników, np. BHP oraz nadzór nad dokumentacją kadrową
- obsługa strony internetowej przedszkola
- obsługa kasy fiskalnej

Kursy i szkolenia:
- Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, oddział w Rzeszowie - kurs Kadry i Płace 

 

 

 

 

Anna Szajowska

psycholog

Wykształcenie:
- Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, kierunek: Psychologia - studia jednolite magisterskie 5-letnie
- Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, kierunek: Psychologia transportu - studia podyplomowe
- Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi: Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka – studia podyplomowe

Kursy i szkolenia:
- Stosowana Analiza Zachowania - kurs III stopniowy terapii behawioralnej
- Certyfikowany diagnosta Stanford Binet – 5
- KORP - Karta Oceny Rozwoju Psychoruchowego

Gabriela Bartman (Małecka)

Gabriela Bartman (Małecka)

Psycholog, terapeuta autyzmu, nauczyciel wspomagający

Wykształcenie:
- Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, kierunek: psychologia, specjalność: psychologia kliniczna i osobowości - studia jednolite magisterskie
- Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie – Pedagogiczne Studia Kwalifikacyjne - studia podyplomowe
- Podkarpackie Centrum Usług Dydaktycznych, kierunek: spektrum autyzmu - diagnoza, terapia i edukacja - studia podyplomowe 
- Uniwersytet Rzeszowski, kierunek: logopedia - studia podyplomowe 

Kursy i szkolenia:
- Trening Umiejętności Społecznych (TUS) terapia grupowa dzieci ze spektrum autyzmu organizowany przez Fundację Pomoc Autyzm
- Metoda Ruchu Rozwijającego bazującego na pracy Weroniki Sherborne I stopień   
- Diagnosta w poradnictwie psychologiczno-pedagogicznym poszerzającym kwalifikacje i umiejętności zawodowe z zakresu diagnozy przyczyn trudności szkolnych oraz opiniowania psychologiczno-pedagogicznego
- szkolenie „Terapia behawioralna w pracy z osobą przejawiającą trudne zachowania”
- szkolenie nadające uprawnienia do posługiwania się w praktyce diagnostcznej Skalą Inteligencji Stanford-Binet 5

 

Karolina Musiałek

Karolina Musiałek

konsultant terapeutyczny, pedagog specjalny

Wykształcenie:
- Uniwersytet Rzeszowski, kierunek: nauki o rodzinie - studia licencjackie
- Uniwersytet Rzeszowski, kierunke: pedagogika opiekuńczo-wychowawcza - studia magisterskie
- Uniwersytet Rzeszowski, kierunek: logopedia - studia podyplomowe
- Wyższa Szkoła Biznesu i Zarządzania w Ostrowcu Świętokrzyskim, kierunek: spektrum autyzmu - diagnoza, terapia i edukacja - studia podyplomowe
- Wyższa Szkoła Biznesu i Zarządzania w Ostrowcu Świętokrzyskim, kierunek: zintegrowana edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna - studia podyplomowe

Kursy i szkolenia:
- PECS - Picture Exchange Communication System
- PECS - Pyramid Approach Basic Training
- Integracja Odruchów Ustno-Twarzowych (Svetlana Masgutova)
- KORP - Karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego
- KOLD - Karty Oceny Logopedycznej Dziecka
- Stosowana Analiza Zachowania - kurs III stopniowy terapii behawioralnej
- "Warsztaty dla Dobrych Rodziców" - Poza Schematami 

 

Justyna Cieśla - oddział, ul. Króla Augusta 29E

Justyna Cieśla - oddział, ul. Króla Augusta 29E

koordynator ds. terapeutycznych, terapeuta autyzmu, nauczyciel współorganizujący, nauczyciel edukacji przedszkolnej

Wykształcenie:
- Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno - Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu, kierunek: pedagogika, specjalność: edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym - studia licencjackie
- Uniwersytet Rzeszowski, kierunek: pedagogika, specjalność: pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna - studia magisterskie
- Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi, kierunek: spektrum autyzmu - diagnoza, terapia i edukacja - studia podyplomowe

Kursy i szkolenia:
- 3 - stopniowy kurs  „Terapia behawioralna dzieci i młodzieży z autyzmem i niepełnosprawnością intelektualną" - Podkarpackie Centrum Usług Dydaktycznych we współpracy ze Stowarzyszeniem Pomocy Osobom Autystycznym w Gdańsku
- szkolenie „Terapia behawioralna w pracy z osobą przejawiającą trudne zachowania”
- kurs przygotowawczy dla kandydatów na wychowawców placówek wypoczynku dzieci i młodzieży
- kurs kierownika wycieczek szkolnych
- kurs kierownika wypoczynku
- warsztat „Praca z dziećmi z autyzmem w przedszkolu”
- szkolenie  „Dziecko z zespołem fas w szkole i społeczeństwie”
- terapeutyczne metody czytania
- elementy treningu umiejętności społecznych
- gimnastyka ogólnorozwojowa
- elementy sztuki i arteterapii
- zabawy badawczo – naukowe w przedszkolu
- zajęcia logarytmiczne w przedszkolu
- wykorzystanie sensoplastyki, mnemotechniki oraz globalnego czytania w edukacji przedszkolnej

 

 

 

 

 

 

1 2 3 ... 15