Kadra Przedszkola

Kraina Uśmiechu

 

Wśród Nas są nauczyciele edukacji przedszkolnej, terapeuci autyzmu, oligofrenopedagodzy, surdopedagodzy, tyflopedagodzy, logopedzi, neurologopedzi, psycholodzy, pedagodzy, pedagodzy specjalni, terapeuci integracji sensorycznej, fizjoterapeuci, terapeuci zajęciowi, nauczyciele współorganizujący kształcenie oraz pomoce nauczycieli. Posiadamy ponad 100 pracowników.

 

Sabina Hołówko-Rusin

Sabina Hołówko-Rusin

Dyrektor, logopeda, pedagog, terapeuta autyzmu, neurologopeda

Wykształcenie:
- Uniwersytet Rzeszowski, kierunek: pedagogika, specjalizacja: resocjalizacja
- Uniwersytet Jagielloński, kierunek: poradnictwo i pomoc psychologiczna, ścieżka specjalizacyjna: psychologia twórczości
- Wyższa Szkoła Humanistyczno - Przyrodnicza w Sandomierzu, kierunek: logopedia - studia podyplomowe
- Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi, kierunek: spektrum autyzmu- diagnoza, terapia i edukacja - studia podyplomowe
- Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi, kierunek: neurologopedia - studia podyplomowe
- Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim, kierunek: zarządzanie oświatą, specjalizacja: menadżer
w oświacie - studia podyplomowe
- Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska, kierunek: Seksuologia - studia podyplomowe

 Szkolenia i kursy:
- liczne szkolenia, warsztaty, konferencje dotyczące zagadnień z zakresu pedagogiki, psychologii, psychopatologii i dziedzin pokrewnych oraz z zarządzania w oświacie
- 3-stopniowy kurs terapii behawioralnej „Stosowana Analiza Zachowania w pracy terapeutycznej z osobami z autyzmem” organizowany przez PSTB w Krakowie
- szkolenie "Dyskalkulia - program wsparcia terapeutycznego uczniów z trudnościami w nauce matematyki" - Promathematica - Pomorskie Centrum Diagnozy Terapii i Edukacji Matematycznej - Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Promathematica
- szkolenie "Diagnoza i terapia zaburzeń odżywiania: anoreksja, bulimia, kompulsywne objadanie się" - Psychologiczne Centrum Rozwoju w Lublinie

Działalność i zainteresowania zawodowe: konsultacje i warsztaty z rodzicami – poradnictwo i pomoc psychologiczno-pedagogiczna, interwencja wychowawcza, terapia logopedyczna, szkolenia i warsztaty dla pracowników, terapia zaburzeń rozwojowych
u dzieci, stymulowanie twórczego myślenia dzieci i dorosłych.

 

Monika Wójcik

Monika Wójcik

Dyrektor ds. pedagogicznych, surdopedagog

Wykształcenie:
- Stopień doktora: doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwo
- Uniwersytet Rzeszowski, kierunek: pedagogika - edukacja przedszkolna z terapią pedagogiczną
- Uniwersytet Rzeszowski, kierunek: pedagogika - edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
- Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Rzeszowie, kierunek: zarządzanie zasobami ludzkimi, administracja publiczna
- Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Łodzi, kierunek: oligofrenopedagogika - edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
- Uniwersytet Rzeszowski, kierunek: logopedia
- Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi, kierunek: spektrum autyzmu- diagnoza, terapia i edukacja - studia podyplomowe
- Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi, kierunek: neurologopedia - studia podyplomowe
- Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim, kierunek: zarządzanie oświatą, specjalizacja: menadżer w oświacie - studia podyplomowe
- Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi, kierunek: surdopedagogika- studia podyplomowe

Szkolenia i kursy:
- 3-stopniowy kurs terapii behawioralnej „Stosowana Analiza Zachowania w pracy z dziećmi z autyzmem” organizowany przez PSTB w Krakowie
- szkolenia i kursy z zakresu pedagogiki

Zakres obowiązków:
- kontrola dokumentacji pedagogicznej placówki ( plany pracy, gotowość szkolna, diagnozy, hospitacja dzienników oraz pracy pedagogicznej)
- merytoryczna organizacja imprez przedszkolnych
- prowadzenie zapisów i rekrutacji dzieci do przedszkola
- sporządzanie i kontrola harmonogramu zajęć dodatkowych
- administrowanie strony internetowej przedszkola
- kontakty z usługodawcami „edukacyjnymi”
- konsultacje i spotkania z rodzicami

Marta Jakubik

Marta Jakubik

Dyrektor ds. nauczania specjalnego, terapeuta autyzmu

Wykształcenie:
- Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Sztuki, kierunek: edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych
- Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, kierunek: zintegrowana edukacja przedszkolna  i wczesnoszkolna - studia podyplomowe
- Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi, kierunek: terapia pedagogiczna - studia podyplomowe
- Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim, Wydział Pedagogiki i Nauk o Zdrowiu, kierunek: wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - studia podyplomowe
- Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi, kierunek: oligofrenopedagogika - edukacja i rehabilitacja osób niepełnosprawnych intelektualnie - studia podyplomowe
- Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi, kierunek: spektrum autyzmu - diagnoza, terapia i edukacja - studia podyplomowe
- Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim, kierunek: zarządzanie oświatą, specjalizacja: menadżer
w oświacie - studia podyplomowe
- Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi, kierunek: tyflopedagogika - studia podyplomowe

Szkolenia i kursy:
- różnorodne kursy i szkolenia skierowane do nauczycieli i wychowawców z zakresu metodyki pracy z dzieckiem, działalności wychowawczej  i organizacji pracy przedszkola
- 3-stopniowy kurs terapii behawioralnej „Stosowana Analiza Zachowania w pracy z osobami z autyzmem" organizowany przez PSTB w Krakowie

Zainteresowania i działalność zawodowa:  nadzór pedagogiczny, konsultacje z  rodzicami – interwencja wychowawcza, organizacja imprez przedszkolnych, działalność promocyjna placówki, edukacja w zakresie sztuki

Zakres obowiązków:
- kontrola dokumentacji pedagogicznej placówki ( plany pracy, gotowość szkolna, diagnozy, hospitacja dzienników oraz pracy pedagogicznej)
- merytoryczna organizacja imprez przedszkolnych
- prowadzenie zapisów i rekrutacji dzieci do przedszkola
- sporządzanie i kontrola harmonogramu zajęć dodatkowych
- kontakty z usługodawcami „edukacyjnymi”
- dbanie o wizualizację oddziałów oraz reklamę przedszkola
- konsultacje i spotkania z rodzicami

 

Magdalena Pałys

Magdalena Pałys

Dyrektor ds. Finansowania i Organizacji Kształcenia Specjalnego

Wykształcenie:
- Uniwersytet Rzeszowski, kierunek: wychowanie fizyczne, specjalizacja: gimnastyka korekcyjno- kompensacyjna
- Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi, kierunek: spektrum autyzmu- diagnoza, terapia i edukacja - studia podyplomowe
- Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi, kierunek: integracja sensoryczna - diagnoza i terapia - studia podyplomowe
- Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim, kierunek: zarządzanie oświatą, specjalizacja: menadżer
w oświacie - studia podyplomowe
- Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska , kierunek: Psychodietetyka - studia podyplomowe

 Szkolenia i kursy:
- 3-stopniowy kurs terapii behawioralnej „Stosowana Analiza Zachowania w pracy terapeutycznej z osobami z autyzmem” organizowany przez PSTB w Krakowie
- kurs Metoda Knillów:  rozwijanie świadomości ciała z wykorzystaniem programów aktywności M. i Ch.Knillów, przygotowanie do prowadzenia zajęć metodą Knillów
- kurs trenera personalnego
- szkolenie "Diagnoza i terapia zaburzeń odżywiania: anoreksja, bulimia, kompulsywne objadanie się" - Psychologiczne Centrum Rozwoju w Lublinie

Zakres obowiązków:
- bieżąca kontrola dostępności materiałów, produktów wykorzystywanych w pracy przedszkola i uzupełnianie braków
- bieżące zakupy i dostarczanie towaru do placówek (art. chemiczne, zabawki, pomoce naukowe, nagrody dla dzieci i inne)
- opracowywanie bieżącej dokumentacji „niepedagogicznej”, wystawianie zaświadczeń dla rodziców dotyczących płatności, uczęszczania dziecka do przedszkola itp.
- kontakty z usługodawcami ( Bar Domowy, Eden itp.)
- wystawianie druków z kwotami czesnego do zapłaty na podstawie list obecności sporządzonych przez koordynatorów
- dostarczanie bieżących dokumentów ( kart zgłoszeniowych, FV, umów oraz innych ) do placówki głównej
- wykonywanie bieżących zadań związanych z pracą przedszkola ( zgłaszanie szkód, usterek)
- wyjazdy służbowe

 

1 2 ... 16